استارتر

35-70 وات / نوید


1.080.000 ریال

 

گارانتی  3 سال

آلومینیوم  3 سیم

 

سفارش محصول
70-150 وات / نوید


1.220.000 ریال

 

گارانتی  3 سال

آلومینیوم  3 سیم

 

سفارش محصول
70-250 وات / نوید


1.250.000 ریال

 

گارانتی  3 سال

آلومینیوم  3 سیم

 

سفارش محصول
70-400 وات / نوید


1.300.000 ریال

 

گارانتی  3 سال

آلومینیوم  3 سیم

 

سفارش محصول
600 وات / نوید


3.160.000 ریال

 

گارانتی  3 سال

آلومینیوم  3 سیم

 

سفارش محصول
600-1000 وات / نوید


3.490.000 ریال

 

گارانتی  3 سال

آلومینیوم  3 سیم

 

سفارش محصول
1000-2000 وات / نوید


4.120.000 ریال

 

گارانتی  3 سال

آلومینیوم  3 سیم

 

سفارش محصول
35-400 وات / نورسان


850.000 ریال

 

گارانتی  1 سال

آلومینیوم  3 سیم

 

سفارش محصول
70-400 وات / مگابیز


800.000 ریال

 

گارانتی  1 سال

آلومینیوم  3 سیم

 

سفارش محصول