پنل سقفی

آرشید / 36 وات / گلنور


14.342.000 ریال

گارانتی   5 سال

60*60

قابلیت نصب اضطراری

سفارش محصول
آرشید / 54 وات / گلنور


18.206.000 ریال

گارانتی   5 سال

60*60

قابلیت نصب اضطراری

سفارش محصول
ماهشید / 40 وات / گلنور


10.708.000 ریال

گارانتی   3 سال

60*60

 

سفارش محصول
ماهشید / 60 وات / گلنور


12.466.000 ریال

گارانتی   3 سال

60*60

 

سفارش محصول

مارال

مارال / 11 وات / گلنور


3.560.000 ریال

گارانتی   5 سال

85*80  mm

سفارش محصول
مارال / 18 وات / گلنور


4.673.000 ریال

گارانتی   5 سال

125*120  mm

سفارش محصول
مارال / 24 وات / گلنور


6.458.000 ریال

گارانتی   5 سال

165*160  mm

سفارش محصول
مارال / 32 وات / گلنور


6.900.000 ریال

گارانتی   5 سال

205*200  mm

سفارش محصول

گارنت

گارنت / 7 وات / گلنور


2.152.000 ریال

گارانتی   3 سال

65*60  mm

سفارش محصول
گارنت / 10 وات / گلنور


2.428.000 ریال

گارانتی   3 سال

85*80  mm

سفارش محصول
گارنت / 18 وات / گلنور


3.588.000 ریال

گارانتی   3 سال

125*120  mm

سفارش محصول
گارنت / 26 وات / گلنور


5.520.000 ریال

گارانتی   3 سال

155*150  mm

سفارش محصول

مایا

مایا / 10 وات / گلنور


2.198.000 ریال

گارانتی   3 سال

85*80  mm

سفارش محصول
مایا / 18 وات / گلنور


3.229.000 ریال

گارانتی   3 سال

125*120  mm

سفارش محصول
مایا / 26 وات / گلنور


4.655.000 ریال

گارانتی   3 سال

165*160  mm

سفارش محصول
مایا / 33 وات / گلنور


5.409.000 ریال

گارانتی   3 سال

205*200  mm

سفارش محصول

پیکسل

پیکسل / 30 وات / گلنور


10.570.000 ریال

170*170  mm

سفارش محصول
پیکسل / 60 وات / گلنور


20.644.000 ریال

170*328  mm

سفارش محصول
پیکسل / 90 وات / گلنور


28.786.000 ریال

170*486  mm

سفارش محصول
پیکسل / 120 وات / گلنور


36.432.000 ریال

336*336  mm

سفارش محصول